വി.ആർ. നോയൽ രാജിന് ആദരം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാലസാഹിത്യ സമിതിയുടെ രജത ജൂബിലി ആദരപുരസ്കാരം വി.ആർ. നോയൽ രാജിന് ബെന്നി ബെഹ്നാൻ എം.പി. സമർപ്പിച്ചു.

കെ.വി. അനന്തൻ, സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം, പ്രൊഫ.എസ്.ശിവദാസ്, ജോസഫ് പനക്കൽ,മുരളീധരൻ ആനാപ്പുഴ, ബക്കർ മേത്തല,രാമചന്ദ്രൻ പുററുമാനൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.