അന്തരിച്ചു

തൃശൂർ : ആറാം കല്ല് പാണേങ്ങാടൻ ലാസർ മകൻ തോമസ് (83) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: റോസി. മക്കൾ ഫ്രാൻസീസ് ബാബു, സന്തോഷ്, ബഭിത . മരുമക്കൾ : ഷീല , റീനി , റെജി.