ലഹരിമുക്ത ക്യാമ്പസ്: മികച്ച പ്രചാരണത്തിന് പുരസ്ക്കാരം: മന്ത്രി ഡോ. ബിന്ദു

പാലക്കാട്: ലഹരിമുക്ത കേരളത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന  ബോധവത്ക്കരണ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പുരസ്ക്കാരം നൽകുമെന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ – സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി ഡോ. ആർ. ബിന്ദു പാലക്കാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലും മികച്ച ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കലാലയത്തിനും സർവ്വകലാശാലകൾക്കുമാണ് പുരസ്ക്കാരം – മന്ത്രി ബിന്ദു അറിയിച്ചു.