ഓണ നിലാവ്

രചന അജീഷ് മുണ്ടൂർ

അജീഷ് മുണ്ടൂർ

ഓണ നിലാവിൽ കുളിച്ച്
മാമല നാടൊരുങ്ങി .
കരിമ്പനയുടെ നെറുകില്
ഓണവെയില് തെളിഞ്ഞു .
നാട്ട് പൂക്കൾ നുള്ളിയിട്ട്
മുറ്റത്ത് വട്ടത്തിലിട്ട്
മാലോകരെല്ലാം ഒന്നായി
ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടി .
ഓണത്തുമ്പി ഓമന തുമ്പി
ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടി വാ തുമ്പി .
വർണ്ണത്തുമ്പി വണ്ണാത്തി തുമ്പി .
വിള കൊയ്യും പാടത്തെ
ചങ്ങാതി തുമ്പി .
തുമ്പ പൂവേ … കാക്ക പൂവേ…
പൊന്നോണ പൂവേ …
തെച്ചി പൂവേ … മുക്കുറ്റി പൂവേ …
സുന്ദരി പൂവേ …
ഓണം വന്നേ …ഓണം വന്നേ…
മാമല നാട്ടില് …
ഓണം വന്നേ ..ഓണം വന്നേ ..
ഓർമ്മകളെ തഴുകാൻ .