പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി

കിഴക്കഞ്ചേരി:വൈദ്യുതി മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർനയത്തിനെതിരെ NCCOEEE(CITU) കിഴക്കഞ്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു . സി.പി.ഐ.എം. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയംഗം എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .