റെയിൽവേ മേൽപാലം പണി ഒച്ചി നേപ്പോലെ ഇഴയുന്നതായി പരാതി

മലമ്പുഴ : അകത്തേത്തറ നടക്കാവ് മേൽപ്പാലം പണി ഒച്ചിനെപ്പോലെ ഇഴയുന്നതായി ജനങ്ങൾക്ക് പരാതി ഒട്ടേറെ പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും ശക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് മേൽപ്പാലം പണി ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ 2023 മാർച്ചിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കി സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പണി എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല വീണ്ടും ചില കാരണങ്ങളാൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്  മേൽ പാലത്തിൽ റെയിൽവേ നടത്തേ ണ്ട നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾക്കാ യി രണ്ടാമതും ടെൻഡർ ക്ഷണി ച്ചു. ആദ്യ ടെൻഡർ ഏറ്റെടുക്കാൻ കരാറുകാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണു രണ്ടാമതും ക്ഷണി ച്ചത്. നടപടികൾ ഒരു മാസത്തി നുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന്. അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിനു ശേഷം നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങും. റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ് ജസ് ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷ നാണു പാലത്തിന്റെ (ആർബിഡി “സി) നിർമാണ ചുമതല. 50 ശത മാനം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാ ക്കിയതായും റെയിൽവേ നടത്ത ണ്ട പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി യാലേ ബാക്കിയുള്ളതു തുടങ്ങാ നാകൂവെന്നും ആർബിഡിസി : അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിനാ യി 11.63 കോടി രൂപ റെയിൽവേ വച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിനു മുകളിലൂ ടെ മൂന്ന് തൂണുകളും അപ്രോച്ച് റോഡുമാണു റെയിൽവേ നിർമി ക്കേണ്ടത്. പാലത്തിന്റെ 16 തൂണു കളിൽ എട്ടെണ്ണം ആർബിഡിസി പൂർത്തിയാക്കി. പാലത്തിനുള്ള 3 തൂണുകൾ റെയിൽവേ നിർമിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള തൂണുകളുടെ നിർമാണം ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പൈലിങ് പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിക്കുന്നു .

അതേ സമയം നിർമാണ പ്രവൃ ത്തികൾ തുടങ്ങാൻ റെയിൽവേ വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നു മേൽ പാലം ജനകീയ സമിതി ആരോപിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ എന്നു തുടങ്ങു മെന്നതു സംബന്ധിച്ചു നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിൽ കൃ ത്യമായി മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും സമിതി കൺവീനർ വിപിൻ ശേക്കുറി ആരോപിച്ചു.