‘വർണ്ണനിലാവ് ‘ ചിത്രപ്രദർശനം സമാപിച്ചു

ഓണക്കാലത്ത്, മലമ്പുഴയെ വർണ്ണ നിലാവിൽ കുളിപ്പിച്ച ചിത്രപ്രദർശനം ദൃശ്യ വിസ്മയം തീർത്തു.
കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ.ജി.ജ്വോൺസ്സൺ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ആന്റണി യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി അബൂ പട്ടാമ്പി, റ്റ്രെഷറർ ലില്ലി വാഴയിൽ, ജോയ്ന്റ് സെക്രെട്ടറി ജ്യോതി അശോകൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

കലാകൃത്തുക്കളായ സുനിൽ മലമ്പുഴ, കൃഷ്ണൻ മല്ലിശ്ശേരി, മേഘാ ലക്ഷ്മി മലമ്പുഴ,
അനിൽകുമാർ.സി.എച്ച്, രുഗ്മണി.കെ.എൽ, അഹമ്മദ് റിഷാദ്, ജഹനാറ സർവോദിൻ, പണലി ആർ, ദർശന എസ്. കുമാരി, പി. രാജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും പങ്കാളിത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ആന്റണി വിതരണം ചെയ്തു.

കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ഘടകം സെപ്റ്റംബർ 9 ,10, 11 ,12 തീയതികളിൽ കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ മലമ്പുഴയിലുളള ഗ്യേലെറിയിൽ വച്ച് നടത്തിയ ‘വർണ്ണനിലാവ്’ ചതുർദിന സംഘ ചിത്രപ്രദർശനത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് നടത്തിയത്.

പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കലാകൃത്തുക്കൾ:

  1. രാധാകൃഷ്ണൻ മുതലമട, 2. ജഹനാറ സർവോദിൻ, 3. സുനിൽ മലമ്പുഴ, 4. കൃഷ്ണൻ മല്ലിശ്ശേരി, 5. രുഗ്മണി. കെ.എൽ, 6. മനോജ് കുമരനെല്ലൂർ, 7. കെ.കെ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ,
  2. ഷിറീൻ ഫർഹ, 9. അഹമ്മദ് റിഷാദ്,
  3. ജ്യോതി അശോകൻ, 11. മേഘാ ലക്ഷ്മി,
  4. ലില്ലി വാഴയിൽ, 13. അബൂ പട്ടാമ്പി,14. സണ്ണി ആന്റണി, 15.എൻ.ജി.ജ്വോൺസ്സൺ .