ജില്ലയിൽ ലഭിച്ചത് 71 മില്ലിമീറ്റർ മഴ

കാലവർഷം ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ) രാവിലെ എട്ടര വരെ ശരാശരി 71 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചതായി മുണ്ടൂർ ഐ.ആർ.ടി.സി. അധികൃതർ അറിയിച്ചു.