കുന്നുംപുറം അമ്പാടി ഹൗസിൽ മുരളി അമ്പാടി (63) നിര്യാതനായി.

അകത്തേത്തറ : കുന്നുംപുറം അമ്പാടി ഹൗസിൽ മുരളി അമ്പാടി (63).നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :ഉഷ. മകൾ രേഷ്മ. മരുമകൻ :ബിജു (ഇന്ത്യൻ ആർമി)