ഇന്ന് വിജയദശമി

പാലക്കാട്: വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സംഘടിപ്പിച്ച എഴുത്തിന് ഇരുത്തൽ പരിപാടിയിലുമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ ആദ്യ അക്ഷരം കുറിച്ചു . ഗുരുക്കന്മാർ കുരുന്നുകളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ പിടിച്ച് താലത്തിലെ അരിയിൽ ഹരിശ്രീ ഗണപതായേ നമ : എന്ന്എഴുതിച്ചു. സ്വർണ്ണ മോതിരം കൊണ്ട് നാവിൽ ആദ്യ അക്ഷരം കുറിച്ചു ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നമ: അവിഘ്നമസ്തു എന്നാണ് കുറിക്കുക മലമ്പുഴ ശാസ്താ കോളനി മലങ്കുറത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മണ സ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എഴുത്തിനിരുത്ത് നടത്തി. ഒട്ടേറെ കുരുന്നുകൾ ഗുരുവിൽ നിന്നും ആദ്യാക്ഷരം ഏറ്റുവാങ്ങി.