മലമ്പുഴ മുക്കൈ പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു

മലമ്പുഴ മുക്കൈ പുഴയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു .കടുക്കാംകുന്നം നിലംപതി പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.