പാലക്കാട് സ്‌ഫോടകവസ്‌തു ശേഖരം കണ്ടെടുത്തു

പാലക്കാട് സ്‌ഫോടകവസ്‌തു ശേഖരം കണ്ടെടുത്തു. ഓങ്ങല്ലൂരിൽ ജെലാറ്റിൻ സ്റ്റിക് 8000 ത്തോളം പിടിച്ചെടുത്ത്‌. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.