സ്ഥലം വില്പനക്ക്

കോട്ടായി പുലിനെല്ലി ഇരട്ടക്കുളങ്ങര അമ്പലത്തിനു സമീപം 10സെന്റ് square പ്ലോട്ട് പറമ്പ് വിൽക്കാൻ ഉണ്ട്, വാഹന സൗകര്യം ഉണ്ട്.

Contact : +91 75589 73440