അഡ്വ: നൈസ് മാത്യു കെഎസ്ഐ ഇ ഡയറക്ടർ

പാലക്കാട്: കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ് ഡയറക്ടറായി (കെഎസ്ഐ ഇ) അഡ്വ: നൈസ് മാത്യു വിനെ നിയമിച്ചു കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. കേരളാ കോൺഗ്രസ് (സ്കറിയ തോമസ് ) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും
പാലക്കാട് ബാറിലെ അഭിഭാഷകനും കുടിയാണ് അഡ്വ: നൈസ് മാത്യൂ.