ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ഇന്നത്തെ (09.08.22-)ജലനിരപ്പ്

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 93.90മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 97.50 മീറ്റര്‍

മലമ്പുഴ ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 112.91 മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 115.06 മീറ്റര്‍

മംഗലം ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 76.640മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 77.88 മീറ്റര്‍

പോത്തുണ്ടി ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 104.35 മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 108.204 മീറ്റര്‍

മീങ്കര ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 155.780 മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജലസംഭരണ നില – 156.36 മീറ്റര്‍

ചുള്ളിയാര്‍ ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 153.020 മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 154.08 മീറ്റര്‍

വാളയാര്‍ ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 201.78മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 203 മീറ്റര്‍

ശിരുവാണി ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 876.520മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 878.5 മീറ്റര്‍

മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റര്‍
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് – 181.10 മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില – 184.65 മീറ്റര്‍

ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ തുറന്നിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ടുകള്‍(09.08.22)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം: മൂന്ന് ഷട്ടറുകള്‍ ഒരു മീറ്റര്‍ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു

മലമ്പുഴ ഡാം: നാല് സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകള്‍ 55 സെന്റീ മീറ്റര്‍ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു.

മംഗലം ഡാം: ആറ് സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകളില്‍ മൂന്ന് ഷട്ടറുകള്‍ 80 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതവും മൂന്ന് സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകള്‍ 25 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതവും തുറന്നിരിക്കുന്നു

പോത്തുണ്ടി ഡാം: മൂന്ന് സ്പില്‍വേ ഷട്ടറുകള്‍ 40 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു

ചുള്ളിയാർ ഡാം: 5 സെന്റീമീറ്റർ വീതം ഒരു സ്പിൽവേ ഷട്ടർ തുറന്നിരിക്കുന്നു.

ശിരുവാണി ഡാം: റിവര്‍
സ്ലൂയിസ്‌ ഷട്ടര്‍ 170 സെന്റീമീറ്റർ തുറന്നിരിക്കുന്നു

മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റര്‍: 19 ഷട്ടറുകളില്‍ ആറ് ഷട്ടറുകള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഷട്ടര്‍ നമ്പര്‍ 2, 3, 4,18 – 40 സെ.മീ വീതം, ഷട്ടര്‍ നമ്പര്‍ 9, 10 – 30 സെ.മീ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു.

തമിഴ്നാട് ആളിയാര്‍ ഡാം: 11 ഷട്ടറുകള്‍ 21 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതം തുറന്നിരിക്കുന്നു.