ചുമതലയേറ്റു

പാലക്കാട്:ജനമൈത്രി പാലക്കാട് ജില്ല അസിസ്റ്റൻറ് നോഡൽ ഓഫീസർ ആയി ആറുമുഖൻ ചുമതലയേറ്റു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കേരളത്തിലെ നല്ല ജനമൈത്രി പോലീസിനുള്ള അവാർഡ് ജേതാവാണ് ഇദ്ദേഹം. ഹേമാംബിക നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.