സംസ്ഥാനകമ്മറ്റിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും കെ രാജേഷ് മംഗലം , പ്രസാദ് കെ , സുകന്യ എന്നിവർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു.